İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Öztaş Hukuk Bürosu olarak sizlere İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında hizmet sunuyoruz. 

İş Hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri, hak ve görevleri tanzim eden, işyeri ile ilgili hükümleri düzenleyen hukuk dalıdır

İş Hukuku, sanayinin gelişmesiyle birlikte çoğalan işçi statüsü altında çalışanları, iş ilişkileri ve yaşamında korumak amacıyla doğmuş olan bir hukuk dalıdır. İşçiyi koruma düşüncesinin temelinde bulunan nedenler, önceki dönemlere göre nitelik değiştirmiş olmakla birlikte, geçerliliğini günümüzde de sürdürmeye devam etmektedir.

İş Hukuku, önceleri bir özel hukuk dalı olarak kabul edilmiştir. Daha sonraları ise kamu hukukunun bir alt dalı olarak görülmeye başlanmıştır. Ancak; günümüzde iş hukuku, özel ve kamu hukukuna ait özellikleri bir arada bulunduran “karma” ya da özel hukuk ile kamu hukuku arasında yer alan “bağımsız” ve “kendine özgü” bir hukuk dalı olarak da kabul edilmektedir.

İş Hukukuna egemen olan ilkelerin başında, “işçinin korunması” ve “işçi lehine yorum” ilkeleri gelmektedir.Yargı sürecinde mevzuatın yeterince açık olmayan bir hükmünün yorumlanması gerekiyorsa, bu hüküm işçinin yararı gözetilerek, işçi lehine karara bağlanır. 

İş hukukunun konularını, bu hukuk dalı tarafından düzenlenen iş ilişkilerinin alanları oluşturur. İş hukuku kuralları ile düzenlenen iş ilişkileri, bireysel iş ilişkileri ve toplu iş ilişkileri olmak üzere ikiye ayrılabilir. İşçi ve işveren arasındaki bireysel nitelikteki iş ilişkilerini düzenleyen kurallar, iş hukukunun bireysel (ferdi) iş hukuku olarak adlandırılan dalını oluşturur. İşçiler ve işverenlerin sendikaları, işçi ve işveren sendikaların birbirleri ve devletle olan karşılıklı ilişkileri ile bu ilişkilerden doğan uyuşmazlıkları iş hukukunun toplu iş hukuku olarak ifade edilen bir başka konu alanını oluşturur.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunu ilgilendiren ve dava konusu olan belli başlı konular şunlardır ;

 • Kıdem Tazminatı
 • İhbar Tazminatı
 • Fazla Mesai Ücreti
 • Yıllık İzin Ücreti
 • Ücret Alacağı
 • İşe İade
 • İşe Başlatmama Tazminatı
 • Kötüniyet Tazminatı
 • İş Kazası
 • İş Kazası Tazminatı
 • Sürekli İş Göremezlik
 • Geçici İş Göremezlik
 • Hizmet Tespiti
 • İş akdinin feshi
 • İşçilik alacakları
 • Doğum İzni
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Sendikal Tazminat